วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

การติดตั้งระบบ iPetshop แบบ Offline ด้วยตนเอง

ในนี้จะกล่าวถึงขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม iPetShop ระบบบริหารคลินิคสัตว์เลี้ยง ในแบบ Offline ด้วยตนเอง ทำตามได้เลยครับ

เราจะแบ่งการติดตั้งออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ ส่วนแรก ติดตั้งฐานข้อมูล ส่วนที่สองคือ ติดตั้งระบบ

ติดตั้งฐานข้อมูล

เปิดโปรแกรม SQL Server Management Studio ขึ้นมา

เริ่มต้นครั้งแรกกับ jpos

สำหรับการเริ่มต้นนั้น ขอให้เปิดโปรแกรมเข้ามา ตามที่ระบุในคู่มือ หรือในการแนะนำของเจ้าหน้าที่ จะพบหน้าจอให้เข้าระบบดังนี้

จากนั้นป้อนรหัส
Username = tonor
Password = 2227

ก็จะพบหน้าจอดังนี้

รอสักพักระบบจะพาเข้าหน้าหลัก

จากนั้นกดที่ ตั้งค่าพื้นฐาน -> ข้อมูลร้านค้า